Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2567

ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2567

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ […]
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2567

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน หลั […]
ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research)  TCI2

ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) TCI2

ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศา […]
ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศ […]