Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาล […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัค […]
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวศศินิภา จักรสาน (ครูแป้ง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวศศินิภา จักรสาน (ครูแป้ง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ดำเ […]