การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


วันจันทร์ ที่  25 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 5 หลักสูตร ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
2. ศศ.บ.การพัฒนาสังคม
3. ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4. ค.บ.ดนตรี
คณะวิทยาการจัดการ
5. บธ.ม.บริหารธุรกิ
โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มี รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ดร.กาญจนา ท่อแก้ว คณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการ และ อ.รัตติกร ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
การตรวจแบ่งเป็น 2 ช่วงก็คือภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้แจ้งคะแนนในเบื้องต้นคือ 2.47 จากคะแนนเต็ม 5.00

 

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *