สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยในเบื้องต้นอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานสาขาวิชา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลังจากนั้นได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภาพรวม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้คณะกรรมการทราบในเบื้องต้น ก่อนที่คณะกรรมการจะได้ตรวจเอกสารหลักฐานและให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบด้วย
1. ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อุษาวดี ไพราม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
3. ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ได้จัดขึ้น ณ อาคาร 36 ห้อง 36.05.06 และห้องออนไลน์ผ่านระบบไลน์มิตติ้ง ซึ่งมีทั้งผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่ามาร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมินดังนี้คือ ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 5 คนได้แก่
1. นางปานรดา ขาวเมืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
2. นางสาวอัฉราพร โตทวี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4. นายนราพันธ์ สมาทอง ครับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
5. นายไพศาล อัคราช ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน 5 คนได้แก่
1. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. นายเอกพล สมการ ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
3. นางสาวอรัญญา ขาวพา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู จังหวัดชัยภูมิ
5. นายอนุวัฒน์ สักบุตร ครูโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
ศิษย์ปัจจุบันจำนวน 4 คนได้แก่
1. นางสาวนิติกานต์ ชาติชัย
2. นางสาวสุธีธิดา เจริญเกียรติ
3. นายชุษณะ จงกลกลาง
4. นายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก

ในโอกาสนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *