อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 59 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อที่จะนำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าใจในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรกับการทำงาน บทบาทหน้าที่ตนเองในการทำงานกับองค์กร การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต พร้อมทั้งแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีนางศิริพร มูลทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวนันทพัทธ์ ช่างหนอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ทวีโคตร นายชุษณะ จงกลกลาง นางสาวกมลวรรณ สร้อยทอง และนางสาวสุทธีธิดา เจริญเกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในตอนท้ายมีกิจกรรมถามตอบปัญหาก่อนที่จะปิดโครงการในท้ายที่สุด

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *