แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567


ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 และได้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบวัดประสบการณ์ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข จากสนามสอบต่าง ๆ รวมจำนวน 29 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 2 คน คือ นางสาวชญานิศ วงศ์หนองแล้ง และนายวีระชัย สีขาว
สพป.นครราชสีมา เขต 5
จำนวน 7 คน คือ นางสาวอัจฉราภา กลั่นเพชรพะเนาว์ นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ นางสาวนริสรา รานจันทึก นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ และนางสาวยูถิกา หล่าจันทึก
สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน คือ นางสาวศศิธร จรสายออ นางสาวกัลยา คงน้ำ และนางสาวสุพิชชา ขันทะจักร์
สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 3 คน คือ นางสาวพรปรียา ประเวระไพร นายอุทิศ คงวงษ์ และนางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 6 คน คือ นายธิติวรรต กุลจันทร์ นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม นางสาวจิรามณี หวังฟังกลาง นายณัฐกานต์ แจ้งไพร นางสาวธนวรรณ มาสำโรง และนางสาวภัควลัญชญ์ แก่นลา
สพม.นครราชสีมา จำนวน 3 คน คือ นางสาวสุกัญญา นีกระโทก นางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง และนายอภิสิทธิ์ โสดานา
สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน
สพป.ระยอง เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง
สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวเพชรไพลิน มานา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 1 คน คือ นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์
สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวนงค์คราญ ศรีนวล

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ต่อไปตามลำดับ

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *