ผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 รอบชิงชนะเลิศ


เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ได้จัดการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยพิธีเปิดในรอบชิงชนะเลิศนั้น ทางสาขาวิชาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 สำหรับการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 แบ่งเป็นสองรอบโดยรอบคัดเลือกใช้การแข่งขันผ่านระบบการสอบออนไลน์ ซึ่งมีทีมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเข้าแข่งขัน 22 ทีม และทีมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าแข่งขัน 40 ทีม โดยกำหนดให้หนึ่งทีมมีนักเรียนสองคน รวมผู้สมัครรอบแรกจำนวน 124 คน สอบแข่งขันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คัดเลือกทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 10 ลำดับแรกมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผลการสอบรอบชิงชนะเลิศมีผลการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพัสกร ครากกระโทก และเด็กชายอภิชา วังเมือง จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ 1
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐมณกานต์ ภักดี และเด็กหญิงจิตรา เชิงพินิจ จากโรงเรียนบ้านเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพชรมน เพ็ชรจีนพะเนา และเด็กหญิงสรญา บุญเพ็ง จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ 2
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายปัณณวิชญ์ อรุณศรี และเด็กหญิงสุธัญญา บุตรชีวัน จากโรงเรียนวัดมะขามเรียง จังหวัดสระบุรี
5. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายตฤณ ธีรลีกุล และเด็กหญิงชนวรรณ พัฒนศิริวงศ์ จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
6. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกิตติกวิน บุญแจ่ม และเด็กชายวรภพ ปานปั้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทีมที่ 1
7. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายเรืองศักดิ์ หล้าจันทะ และเด็กหญิงพิชญาภา อุดม จากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
8. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายวรเมธ พิมประเสริฐ และเด็กหญิงพิชญา เอี่ยมสี จากโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี
9. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายพิรุฬห์ กิจจารักษ์ และเด็กชายวรพล ปานปั้น จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทีมที่ 2
10. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายภูผา เติมธีรพจน์ และเด็กชายยงยุทธ ปัดตะคุ จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายโชคชัย มกรนันท์ และนางสาวสโรชา รักธง จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูวดล อินทรกำแหง และนายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชลธิชา เทินสระเกษ และนางสาวอรปรียา ม่วงปาน จากโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ 1
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสุระยุทธ์ ประคองทรัพย์ และนายพงศภัค แก้วแสนเมือง จากโรงเรียนเตรีมมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
5. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปณัชชา ศรีนาคา และนางสาวธนัชนิชา อร่าม จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
6. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลักษิณา สมการ และนางสาวปิยนุช ปัดชา จากโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ 2
7. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพุทธรักษา เจริญผล และนางสาวมินตรา ปัญญาเดชาโชติ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทีมที่ 1
8. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรักคุณ แสงเปล่งปลั่ง และนายปฐมพร เชยวิจิตร จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทีมที่ 2
9. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ แสนโคตร และนางสาวอภิญญา สวนสระน้อย จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
10. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรุ่งวารี พุดชวา และนางสาวธัญชนก เสาเกลียว จากโรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

โอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับทุกๆทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้

ในส่วนการมอบรางวัลในแต่ละประเภทนั้นได้จัดกิจกรรมการมอบที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช ซึ่งได้จัดกิจกรรมวิสาขบูชา พุทธบารมี ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เมตตามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในแต่ละประเภททั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พร้อมทั้งมอบหนังสือให้กับผู้ได้รับรางวัลและคุณครูที่มาร่วมกิจกรรม ก่อนที่ตอนท้ายจะได้ถ่ายภาพร่วมกันและนำพาผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน และผู้มาร่วมกิจกรรมร่วมเวียนเทียนเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภายในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” “พุทธบริษัท” ศรัทธา ศึกษา  สืบสาน ป้องกัน ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ชมภาพเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่าง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *