ราชภัฏโคราช ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.)


สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายมุทิตาจิตแด่  “พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ)” เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.) และ เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ที่ได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ประวัติของโดยย่อของท่าน
.
พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2498 ณ บ้านยางเดี่ยว เลขที่ 13หมู่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ.2510 ณ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ.2516 ณ โรงเรียนชุมพรรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หลังจากนั้นได้จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบ้านหนองหลัก วัดบ้านหนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2525 โรงเรียนญาณวิริยาจารย์ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) จากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) พ.ศ. 2527
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) พ.ศ. 2547
.
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. 2562 เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. 2562 เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
พ.ศ. 2563 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. 2563 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
พ.ศ. 2564 เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
พ.ศ. 2566 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี
.
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2531 เป็น พระธรรมธร ฐานานุกรมเจ้าคณะจังหวัด
พ.ศ. 2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุทธิวรญาณ
พ.ศ. 2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2555 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวินัยโมลี
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

นับได้ว่า พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เป็นพระเถระผู้ที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ในโอกาสนี้สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอถวายมุทิตาแด่  “พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ)” เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.) และ เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ที่ได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

 

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *